Wat is het verschil tussen gewone en volle adoptie? Bij volle adoptie zal de geadopteerde, altijd een minderjarige, alle rechten en plichten vekrijgen zoals een gewoon kind. Hij of zij zal uw naam dragen en de juridische banden (niet noodzakelijk de emotionele) met de biologische ouders wordt verbroken. Dit kind erft dus niet meer van zijn natuurlijke ouders, tenzij bij testament en dan in het hoogste tarief van derden. Het spreekt vanzelf dat de juridische medewerking van de natuurlijke ouders (of de voogd en eventueel rechtbank in het geval van een wees) hierbij nodig is. De gewone adoptie kan zowel voor minderjarigen als volwassenen. Hierbij worden de juridische banden met de biologische ouders niet verbroken. Dit kind kan erven van zijn natuurlijke ouders en van zijn adoptieouders, maar in het hogere tarief als de geadopteerde een meerderjarige is (+18j). Tenzij er samenwoning of gezamenljke huishouding kan worden bewezen. Een uittreksel uit het bevolkingsregister is een weerlegbaar vermoeden. Voor andere meer gecompliceerde gevallen zal u ons willen contacteren. Bel ons voor een afspraak.